Spatial Distribution Characteristics and Risk Assessment of Heavy Metals in Shenzhen Coastal Areas
ZHANG Haijun, SHI Benning, JIAO Xueyao, WU Hailun, ZHOU Lin, SHEN Xiaoxue, LI Ruili
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (4): 679 -690 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.032