A New Baseband Decoder for Mobile RFID Reader
ZHONG Jinsi,WANG Xinan,FENG Xiaoxing,CAO Wei,QI Yongzhen
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2010, (1): 48 -54 .