Microseismic Monitoring Events Classification Based on Waveform Clustering Analysis and Application
ZHAI Shang, YU Zhichao, TAN Yuyang, HUANG Fangfei, LIU Ling, HU Tianyue, HE Chuan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (3): 406 -416 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.018