Emergy-Ecological Footprint Integrated Model for Eco-city Evaluation: A Case of Tianjin City
ZHANG Xuehua,LI Jian,ZHANG Hongwei
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2011, (2): 344 -352 .