Measurement and Discussion of Carbonaceous PM2.5 during Winter in Beijing
HUAN Ning,ZENG Limin,SHAO Min,CUI Liang,MAO Jietai,ZHOU Nan,DONG Huabin,YU Zhongying,LUO Zhiming
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2006, (2): 265 -270 .