Realization of 6, Tap Finite Impulse Response Interpolation Filter for H.264/AVC Encoder
WANG Qingchun,CAO Xixin,LU Weijun,HE XiaoyanCAO Jian
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2007, (3): 417 -420 .