In-situ Simulation Experiment of Carbonate-Hydrogen Sulfide Equilibrium System and Its Geological Significance
ZHANG Shanming;QIN Shan1;LIU Bo;WU Xiang, ZHANG Xuefeng;LIU Jianqiang;TIAN Yongjing
北京大学学报(自然科学版) . 2015, (4): 745 -754 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2014.180