Characteristics of Eutrophication and Variation Trend of Nitrogen and Phosphorus Nutrient in Shenzhen Bay
SUN Jinshui,WAI Onyx Wing-Hong,WANG Wei,LEI Li,MAO Xiaoling
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2010, (6): 960 -964 .