Estimation of the Net Radiation over Arid and Semiarid Areas Only Using MODIS Data for Clear Sky Days
YE Jing,LIU Huizhi,LI Wanbiao,CAI Shuangpeng,LI Yuming,CAO Lixia
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2010, (6): 942 -950 .