Construction of a Chinese Entity Linking Corpus
SHU Jiagen,HUI Haotian,QIAN Longhua,ZHU Qiaoming
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2015, (2): 321 -327 .