Mixotrophic Denitrification of Actual Tail Water from Wastewater Treatment Plant Treated by PHBV-Pyrite Based Constructed Wetlands
XU Zhengyang, ZHOU Qi, JIA Lixia, WU Weizhong, XING Chuanhong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2024, (2): 315 -328 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2024.006