Interpretable Biomedical Reasoning via Deep Fusion of Knowledge Graph and Pre-trained Language Models
XU Yinxin, YANG Zongbao, LIN Yuchen, HU Jinlong, DONG Shoubin
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2024, (1): 62 -70 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2023.073