Spore Assemblage from the Upper Devonian Wutong Formation in Xinhang, Anhui
GAO Xue, JI Xingkai, ZHOU Yi, YANG Jiangnan, WANG Deming
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (2): 221 -230 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.119