Microbial Nitrogen Transformation Key Processes and Its Influencing Factors in Water and Sediment of Xining Section of the Huangshui River
SHANG Yunyi, LI Zhilong, SUN Liyu, CHEN Qian
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (1): 92 -104 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.122