Multi-turn Event Argument Extraction Based on Role Information Guidance
YU Yuanfang, ZHANG Yong, ZUO Haoyang, ZHANG Lianfa, WANG Tingting
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (1): 83 -91 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.064