Medical Entity Relation Extraction Based on Pre-trained Model and Hybrid Neural Network
ZHAO Dandan, ZHANG Junpeng, MENG Jiana, ZHANG Zhihao, SU Wen
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2023, (1): 65 -75 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.065