Dynamic Analysis of Touchdown Impact for the Landing Gear of Reusable Launch Vehicle and Experimental Evidence
YUAN Han, WANG Xiaojun, ZHANG Hongjian, MOU Yu, WANG Lei, WANG Chen
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (6): 977 -988 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.084