Characteristics of Surface Currents in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in Spring Based on High Frequency Radar Observations
REN Lei, YANG Fan, YANG Lingna, CHEN Xiaofan, PAN Guangwei, WEI Jun
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (5): 839 -849 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.055