Layer Pruning via Fusible Residual Convolutional Block for Deep Neural Networks
XU Pengtao, CAO Jian, SUN Wenyu, LI Pu, WANG Yuan, ZHANG Xing
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (5): 801 -807 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.081