A Case Study on Cost-effectiveness of Accelerated Vehicle Retirement Programs in Beijing
YU Yashen, HU Yuhan, ZHANG Shiqiu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (4): 763 -770 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.053