Physiological and Biochemical Responses of Corbicula fluminea under the Stress of Graphene Oxide Combined with Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) 
BI Chunqing, LIU Yan, GUO Wenjing, JIANG Xilin, LI Zhengguoshen, XU Nan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (4): 721 -729 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.028