Study on Characteristics of Transpiration, Cooling Effect and Carbon-Reduction Effect of Ficus concinna, a Native Tree Species in Subtropical Cities
DING Junjie, QIN Longjun, TAN Shenglin, YU Xiaohui, ZOU Zhendong, QIU Guoyu, YAN Chunhua
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (3): 537 -545 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.040