Pore Structure and Diagenetic Evolution Features of Member-7 of Yanchang Formation in Qingcheng Area, Ordos Basin, NW China 
WANG Enze, WU Zhongbao, SONG Yanchen, SHI Kaibo, LIU Hangyu, LIU Bo
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (2): 249 -260 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.012