Neural Machine Translation Based on XLM-R Cross-lingual Pre-training Language Model
WANG Qian, LI Maoxi, WU Shuixiu, WANG Mingwen
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (1): 29 -36 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.109