Research on Dialogue Entity Relation Extraction with Enhancing Character Information
XU Yang, JIANG Yuru, ZHANG Yuyao, HE Weikai
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (1): 13 -20 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.107