Heavy Minerals Characteristics, U-Pb Geochronology and Provenance Analysis of Neogene Shawan Formation in Chepaizi Uplift, Junggar Basin
LI Yan, WU Chaodong, ZHANG Xuecai, XIE Lihua, LENG Jiaxuan, GUAN Xutong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (6): 1058 -1070 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.080