Effect of Zeolite on Recovery of Anammox Bacteria Affected by Starvation
YU Daodao, SUN Jingqi, HUO Tangran, ZHAO Yunpeng, LIU Sitong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (3): 507 -516 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.011