Direct Synthesis of Graphene on 6H-SiC Assisted by Carbon Ions Implantation
CHEN Yuhan, ZHAO Ziqiang, ZHAO Yunbiao, CHEN Yi, ZHOU Danqing
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (3): 407 -413 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.007