Unsupervised Syntactically Controllable Paraphrase Network for Adversarial Example Generation
YANG Erguang, LIU Mingtong, ZHANG Yujie, MENG Yao, HU Changjian, XU Jin’an, CHEN Yufeng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (1): 83 -90 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.079