Object Space Relation Mechanism Fused Image Caption Method
WAN Zhang, ZHANG Yujie, LIU Mingtong, XU Jin’an, CHEN Yufeng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (1): 75 -82 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.080