Study on Crust and Upper Mantle Structure in Shandong Area
QU Ping, LÜ Jie, GUO Zhen, YU Yong, CHEN Yongshun
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (4): 649 -658 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.039