Classification of County Natural Landscape Governance Units for Wusheng
WANG Zhifang, ZHOU Yaojin, XU Min, FU Hongpeng, WANG Sirui
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (3): 553 -560 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.080