Landscape Pattern Characteristics of Land Use along the Wide Reaches of the Lower Yellow River
CHENG Shupeng, SUN Yuhang, JIANG Hanlin, ZHAO Zhijie, LI Zhenshan, XUE An
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (3): 479 -490 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.022