Analysis of Characteristics of Tight Sandstone Reservoir with Porous-Fissure Dual Medium in Toutunhe Formation of Sikeshu Sag
YUAN Bo, DONG Xuemei, GUAN Xutong, ZHOU Tianqi, WANG Xinqiang, WEI Lingyun, ZHAO Jinyong, FENG Geng, WU Chaodong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (3): 449 -459 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.011