Zircon U-Pb-Lu-Hf Isotopic Characteristics and Geological Implications of Mesozoic Granites in Western Qinling
LIU Wei, GUO Lishuang, LIAO Yanfu, ZHAO Yonghong, LIU Yulin, XIAO Yanjun
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (3): 436 -448 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.028