Discussion on the Seismogenic Structure of Qianguo Earthquake of 1119 AD
SHAO Bo, SHEN Jun, HOU Guiting, YU Xiaohui, DAI Xunye, YU Yang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (1): 135 -142 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.111