Multimodal Emotion Recognition with Auxiliary Sentiment Information
WU Liangqing, LIU Qiyuan, ZHANG Dong, WANG Jiancheng, LI Shoushan, ZHOU Guodong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (1): 75 -81 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.105