A Multi-Mechanism Fused Paraphrase Generation Model with Joint Auto-Encoding Learning
LIU Mingtong, ZHANG Yujie, ZHANG Shu, MENG Yao, XU Jin’an, CHEN Yufeng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (1): 53 -60 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.104