Seafloor Deformation Monitoring Based on Tiltmeters for Natural Gas Hydrate Production
ZHANG Xin, ZHANG Hongliang, ZHOU Lei, HE Tao, LIANG Qianyong, DONG Yifei, HE Chuan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (4): 635 -642 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.054