Relative Abundance of Anammox Bacterial Marker Genes in the Lower Yangtze River and Their Affecting Factors
WANG Haiying, PAN Rui, LIU Shufeng, ZHAO Yunpeng, DANG Chenyuan, NI Jinren
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (3): 519 -525 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.021