Stratigraphy, Geochronology and Tectonic Signification of the Permian Volcanic-Sedimentary Rock Series in Airgin Sum Area, Inner Mongolia
WANG Shichao, XU Bei, WANG Zhiwei, ZHANG Jiaming, LI Jin
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (2): 262 -276 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.026