Building Chinese Zero Corpus Form Discourse Perspective
SHENG Chen, KONG Fang, ZHOU Guodong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (1): 15 -21 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.057