Zircon U-Pb Dating and Geochemical Analysis of Ore-Bearing Intrusions of Dasuji Porphyry Mo Deposit
LIAO Manqi, LAI Yong, ZHOU Yitao, SHU Qihai
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (4): 763 -780 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.007