A Method for Semantic Roles Labeling Consistency Calculation Based on Multi-features
KE Yonghong, ZHU Yongfu, SUI Zhifang, YU Shiwen
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (3): 475 -480 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.166