Petrogenesis of Hornblendite Enclaves in Jinling Magmatic Complex of Intrusions from the Western Shandong Province
HU Yalu, LIU Shuwen, JIN Ziliang, XIE Qiuhong, WEN Bingbing, LI Zixi
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (2): 385 -397 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.149