Research on Automatic Writing of Football Game News
WANG Wenchao, Lü Xueqiang, ZHANG Kai, ZHOU Jianshe
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (2): 271 -278 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.156