A Study of Articulatory Features Based Detection of Mandrain Pronunciation Erroneous Tendency for Automatic Annotation
WEI Xing, WANG Wei, CHEN Jingping, XIE Yanlu, ZHANG Jinsong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (2): 243 -248 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.152