Exploit Comparable Corpus to Chinese Zero Pronoun Resolution
Ziyi YANG, Zhengxian GONG, Fang KONG, Guodong ZHOU
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (2): 279 -286 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.038