Research on Automatic Writing of NBA Sports News
Yujing CHEN, Xueqiang LÜ, Jianshe ZHOU, Ning LI
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (2): 211 -218 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.034