Study on the Development Law of Structural Fractures of Yanchang Formation in Longdong Area, Ordos Basin
ZHAO Wentao, HOU Guiting, ZHANG Juzeng, FENG Shengbin, JU Wei, YOU Yuan, YU Xuan, ZHAN Yan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2015, (6): 1047 -1058 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2015.064